Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również

w Polsce obowiązują nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych. Zostały one określone w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Spółdzielcza 13b, 37-300 Leżajsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000537234.

2. Kontakt: odo@eko-styl.eu .

3. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko), dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).

4. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach:

a. wysłania kartek świątecznych,

b. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora,

c. przesyłania ofert na świadczone przez Administratora usługi.

5. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.

6. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;

10. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:

a. osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: odo@eko-styl.eu;

b. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: odo@eko-styl.eu;

11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.